Bookmark and Share Add to Favorites  

เมนูหลัก

ค้นหาด้วย Google

คืนความสุขให้คนในชาติ


นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

   

ศูนย์ดำรงธรรม


Website Hit Counters

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

คำร้องขออนุญาติก่อสร้าง คำร้องขออนุญาติก่อสร้าง
แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มคำร้องยื่นเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน แบบฟอร์มคำร้องยื่นเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
แบบฟอร์มคำร้องยื่นภาษีป้าย แบบฟอร์มคำร้องยื่นภาษีป้าย
ใบลาพักผ่อน ใบลาพักผ่อน
ใบลากิจ/ลาป่วย/ลาคลอด ใบลากิจ/ลาป่วย/ลาคลอด
ใบลาออก ใบลาออก
ใบสมัครงาน ใบสมัครงาน
แบบยื่นเรื่องราวขออนุญาตต่างๆ แบบยื่นเรื่องราวขออนุญาตต่างๆ
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
แบบหน้างบใบสำคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7222) แบบหน้างบใบสำคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7222)
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ7218) ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ7218)
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ6005) แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ6005)
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ6006) แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ6006)
แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน
แบบค่าใช้จ่ายการเดินทาง แบบค่าใช้จ่ายการเดินทาง