กฎหมายหลัก
การเมือง การปกครอง

ด้านการบริหารบุคคล
ด้านการเงินการคลัง
กฎหมายอื่นๆ
กฎหมาย อบจ.
กฎหมายเทศบาล
กฎหมาย อบต.

 เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ 

 1.   เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล พ.ศ. 2542 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 2.   เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ. 2542 อ่านรายละเอียดทั้งหมด 
 3.   เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2542 อ่านรายละเอียดทั้งหมด 
 4.   เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2542 อ่านรายละเอียดทั้งหมด 
 5.   เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2542 อ่านรายละเอียดทั้งหมด 
 6.   เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2542 อ่านรายละเอียดทั้งหมด 
 7.   เรื่อง การควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2545 อ่านรายละเอียดทั้งหมด 
 8.   เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามขุดดินและถมดิน รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 อ่านรายละเอียดทั้งหมด 
 9. เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549  
 10. เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2554 อ่านรายละเอียดทั้งหมด 
 11. เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2556 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 12. เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 อ่านรายละเอียดทั้งหมด

 กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล 


 พระราชบัญญัติ

 1.   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552) อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 2.   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549) อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 3.   พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 4.   พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 5.   พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่้นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 6.   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553) อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 7.   พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 8.   พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 9.   พระราชบัญญัติความรับผิดทางละมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 10. พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 11. พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 12. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 13. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 14. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 15. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 16. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535) อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 17. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 18. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 19. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2534) อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 20. พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543) อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 21. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543) อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 22. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 23. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 24. พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 25. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 26. พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 27. พระราชบัญญัติฟื้นฟูคนพิการ พ.ศ. 2534 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 28. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 29. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 30. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 31. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 32. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 33. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 34. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 35. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 36. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 37. พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2528) อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 38. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 39. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542)  อ่านรายละเอียดทั้งหมด

 พระราชกฤษฎีกา 

 1.   พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 2.   พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 3.   พระราชกฤษฎีกา กำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522 อ่านรายละเอียดทั้งหมด

 กฎกระทรวง, ระเบียบกระทรวง, ข้อบังคับ, ประกาศ, คำสั่ง

 1.   กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 2.   กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542)  ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 3.   กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2548)  ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 4.   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542) อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 5.   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 6.   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 7.   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 8.   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 9.   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาด ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543) อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน ฝากเงิน เก็บรักษาเงิน และตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548) อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 13. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. 2546 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 14. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 15. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 16. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 17. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 18. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 19. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 20. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 21. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 22. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553) อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 23. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดีความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2535 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 24. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 25. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 26. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลจำกัด ว่าด้วยการให้กู้เงินแก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2553 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 27. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2547 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 28. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 29. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 30. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 31. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 32. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 33. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อการสนับสนุนให้ อบต.หรือเทศบาลดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2552 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 34. ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 35. หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรมภายในประเทศ อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 36. คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 37. คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ฉบับประชาชน อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 38. คู่มือการติดต่อที่ดิน อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 39. ชื่อภาษาอังกฤษของส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านรายละเอียดทั้งหมด

สายด่วนรัฐบาล สายด่วนรัฐบาล