กฎหมายหลัก
การเมือง การปกครอง

ด้านการบริหารบุคคล
ด้านการเงินการคลัง
กฎหมายอื่นๆ
กฎหมาย อบจ.
กฎหมายเทศบาล
กฎหมาย อบต.

 เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ 

 1.   เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล พ.ศ. 2542 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 2.   เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ. 2542 อ่านรายละเอียดทั้งหมด 
 3.   เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2542 อ่านรายละเอียดทั้งหมด 
 4.   เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2542 อ่านรายละเอียดทั้งหมด 
 5.   เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2542 อ่านรายละเอียดทั้งหมด 
 6.   เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2542 อ่านรายละเอียดทั้งหมด 
 7.   เรื่อง การควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2545 อ่านรายละเอียดทั้งหมด 
 8.   เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามขุดดินและถมดิน รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 อ่านรายละเอียดทั้งหมด 
 9. เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549  
 10. เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2554 อ่านรายละเอียดทั้งหมด 
 11. เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2556 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 12. เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 อ่านรายละเอียดทั้งหมด

 กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล 


 พระราชบัญญัติ

 1.   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552) อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 2.   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549) อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 3.   พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 4.   พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 5.   พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่้นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 6.   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553) อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 7.   พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 8.   พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 9.   พระราชบัญญัติความรับผิดทางละมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 10. พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 11. พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 12. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 13. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 14. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 15. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 16. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535) อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 17. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 18. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 19. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2534) อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 20. พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543) อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 21. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543) อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 22. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 23. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 24. พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 25. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 26. พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 27. พระราชบัญญัติฟื้นฟูคนพิการ พ.ศ. 2534 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 28. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 29. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 30. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 31. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 32. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 33. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 34. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 35. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 36. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 37. พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2528) อ่านรายละเอียดทั้งหมด